Referensprojekt

Här är ett urval projekt som vi på Rosersbergs Maskin AB har utfört. 

Mark, betong och anläggningsprojekt

Noshörningen 2021-2022

Utförandeentreprenad på en skolgård med pågående verksamhet  med schakt och sprängning, ledningsarbeten, bottenplatta.

Isodrän på väggar samt återfyllning och finplanering

Projektvolym: 11 Mkr
Kund: Skanska

T11 KATARINAHUSET OCH MOSEBACKEBRON 2021-2022

Utförandeentreprenad, med grundförstärkning av befintlig byggnad, sprängning berg för nya hissgropar samt ledningsgravar i bef byggnad. Uppgjutning nya golv, omfattande schakt. Pumpbrunnar. Installation av stålkärnepålar genom befintlig grundläggning till ett djup av 14m. Renovering av Mosebackebron, Betongreparationer.

Projektvolym: 32 Mkr
Kund: Atrium Ljungberg AB


Danderyds sjukhus kallvattenservis 2022/09–2023/01

Projektering, LA, VA. Ledningsomläggning KV samt SA och DV. Uppackning ny vägkropp samt finplanering. Relining av befintliga ledningar. Byte av ledningar i kulvert. 

Byggarbete i sjukhusmiljö med många passager av fordon till och från sjukhuset.

Projektvolym: 7Mkr
Kund: Locum AB

Sigtuna stadsängar, 2019-2021

I Sigtuna stadsängar har vi gjort arbete med schaktning, sprängning och pålning för grundläggning av skolbyggnader. Grundmontage av skolbyggnad, förskola, idrottshall och paddelhall. Ytterligare utförde vi ledningsarbete i mark och finplanering. Totalarea 25 000 kvm. 

Projektvolym: 35 Mkr
Kund: Turako

Sjökylaanläggning, Danderyds sjukhus 2019-2020

I det här projektet arbetade vi med spolning, bergssprängning och jordschaktning. Vi gjorde betongarbeten för en pumpstation i två våningar och relining av del av befintlig intagsdel samt byte av den. Utförde även finplanering. 

Projektvolym: 11 Mkr
Kund: Locum AB

Good to great tennisakademin 2019

Här schaktade och sanerade vi befintlig mark samt genomförde uppackning för padel och tennisbanor. Ytterligare gjorde vi grundläggningen för nya paddelhallen.

Projektvolym: 22 Mkr
Kund: Good to great

Norrtälje sjukhus sprinklercentral 2022/04-2023/01

Projektering, A, K, LA, VA.
Schakt och grundläggning för byggnad under mark.
Gjutning betongväggar samt bjälklag.
VA arbeten samt relining av bef ledningar.
Fasadmurning
Finplanering

Arbete i direkt anslutning till vårdbyggnad samt sjukhusets helikopterplatta. Höga krav på samordning med sjukhusets verksamheter.

Projektvolym: 12 Mkr
Kund: Locum AB


RAUL WALLENBERGSSKOLAN BAGARTORP 2022/04 – 2022/08

Totalentreprenad med upprustning och nyetablering av sällskaps- och lekytor samt utrustning för skolelever och personal. 

Projektvolym: 6 Mkr
Kund: Hemsö Skolfastigheter i
Järvastaden AB

GODSMOTTAGNING, DANDERYDS SJUKHUS 2018

Här gjorde vi ny- och ombyggnation av befintlig lastkaj. Arbetet innefattade schakt- och betongarbeten för ny lastkaj med smidestak, asfaltering och finplanering. Vi gjorde omdragning av ny väg med daglig trafik och rangering av lastbilar. Lyhördhet och förståelse för sjukhusverksamhetens art var ytterst viktig. 

Projektvolym: 7,5 Mkr
Kund: Locum

Byggprojekt

Axfood plan 3, 4, 5

Mer info kommer.


Vindarnas tempel

Mer info kommer.

Kaptensstugan

Mer info kommer.